Депозит на 14 месеци

Тип на депозит Орочен депозит на 14 месеци
Валута

• МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

 
Период на орочување • 14 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка
  • 2,40% годишна променлива каматна стапка, при референтна каматна стапка од 6,00% 
  • 1,60 % годишна променлива каматна стапка, при референтна каматна стапка од 6,00% со валутна клаузула.  
  • 2,40% годишна фиксна каматна стапка 
  • 1,60% годишна фиксна каматна стапка, со валутна клаузула

·         Пресметката е по дневна конформна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

Согласно Одлука од 28.12.2023                

  

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити

Тип на депозит ПРАЗНИЧЕН ДЕПОЗИТ НА 14 МЕСЕЦИ
Валута • МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

 
Период на орочување • 14 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка · 2,6 % променлива каматна стапка

· 1,9 % променлива каматна стапка, со девизна клаузула.

· Пресметката е по дневна конформна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Заштита од девалвација на денарот
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит
• Можност за учество во Клуб 10 на ФУЛМ
• Можност за новогодишно изненадување

 

 

Согласно Одл. од 29.06.2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити