Флекси плус депозит на 6 месеци

Тип на депозит Флекси плус депозит на 6 месеци
Валута

• МКД

• Минимален влог: 300,00 МКД

 
Период на орочување • 6 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка
  • 1,00 % годишна променлива каматна стапка, при референтна каматна стапка од 6,00% 
  • 0,65 % годишна променлива каматна стапка, при референтна каматна стапка од 6,00% со валутна клаузула.  
  • 1,00 % годишна фиксна каматна стапка 
  • 0,65 % годишна фиксна каматна стапка, со валутна клаузула

·         Пресметката е по дневна конформна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација

• Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит

• Обврска за месечно вложување на парични средства

Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 Согласно Одлука од 28.12.2023   

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити

Тип на депозит ДЕПОЗИТ СО ДОБРОВОЛНО ШТЕДЕЊЕ НА 6 МЕСЕЦИ
Валута • МКД

• Минимален влог: 300,00 МКД

 
Период на орочување • 6 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка ·         1,2 % променлива каматна стапка

·         1 % променлива каматна стапка, со девизна клаузула

·         Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит • Обврска за месечно вложување на парични средства
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

 

Согласно Одл. од 29.06.2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити