Јубилејни депозити

Вид на депозит ЈУБИЛЕЈНИ ДЕПОЗИТИ
Валута • МКД

• Минимален влог: 2000,00 МКД

 
Период на орочување • 24 месеци

• 36 месеци

• 48 месеци

Склучување на договор Во сите филијали и на сите шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка ·         2,50% годишна фиксна каматна стапка (за договор на 24 месеци)

·         3,00% годишна фиксна каматна стапка (за договор на 36 месеци)

·         3,15% годишна фиксна каматна стапка (за договор на 48 месеци)

·         Пресметката е по конформен метод

Тајност • Податоците за депозитите се банкарска тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ или корисник на услуга
Предности •Атрактивни каматни стапки

• Безбедно место за штедење

• Можност за месечно подигнување на каматата

• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити

Вид на депозит ДЕПОЗИТ ПО ВИДУВАЊЕ
Валута • МКД

• Минимален влог: 100,00 МКД

Период на орочување • По видување (а виста)
Склучување на договор /
Каматна стапка · 0,1% променлива каматна стапка

· Пресметката е по конформна метода

Тајност • Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Безбедно место за штедење
• Флексибилност за депонирање и повлекување на средствата

 

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити