Depoziti Jubilar

Lloj i depozitit

DEPOZITI JUBILAR

Monedha

• DMQ

Depozitë minimale: 2000,00 DMQ

Koha e depozitimit

•24 muaj

•36 muaj

•48 muaj

•Periudha e maturimit– 24 shtator 2024

Arritja  e  kontratës  

Në të gjitha filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM

Norma e interesit

•2,75% norma fikse e  interesit (për kontratë deri në 24 muaj) 

•3,25% norma fikse e  interesit (për kontratë deri në 36 muaj)

•3,40% norma fikse e  interesit (për kontratë deri në 48 muaj)

•4,00% norma fikse e  interesit (për kontratë deri në 24.09.2024)

 

•Llogaritja është në bazë të metodës  më të përshtatshme (konforme)

Fshehtësi

•  Tëdhënt  e depozitit janë e fshehtë bankare në kursimoren FULM

Siguria

• Kursimorja  siguron depozitat në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin sigurimin e depozitave

Specifikimi

•  Investitori  duhet të jetë anëtarë I plotë në FULM ose shfrytëzues I shërbimit

Përparësitë

• Norma atraktive të interesit
• Vend I sigurt për kursim

•Mundësi për përheqjen mujore të interesit

•Mundësi për shfrytëzimin e depozitit si sigures për kredin

Vazhdon prej 27/01/2019   

kalkulatriçe

kontakt

Informacion mbi kursimin

Lista e depozitave

Тип на депозит ДЕПОЗИТ ПО ВИДУВАЊЕ
Валута • МКД

• Минимален влог: 100,00 МКД

Период на орочување • По видување (а виста)
Склучување на договор /
Каматна стапка · 0,1% променлива каматна стапка

· Пресметката е по конформна метода

Тајност • Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Безбедно место за штедење
• Флексибилност за депонирање и повлекување на средствата

 

Согласно Одл. од 29/06/2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити