Depozita Promovuese – ECO GREEN

Lloj i depozitit

Depozita Promovuese – ECO GREEN 

Monedha

• DMQ

Depozitë minimale: 2000,00 DMQ

Koha e depozitimit

•24 muaj

•36 muaj

•48 muaj

•60 muaj

Arritja  e  kontratës  

Në të gjitha filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM

Norma e interesit

Për kontratë deri në 24 muaj

•2.20 % norma fikse e  interesit 

•1.10 % norma fikse e  interesit, klauzula valutore EUR (vjetore ne denare)

Për kontratë deri në 36 muaj

•2,60 % norma fikse e  interesit 

•1.25 % norma fikse e  interesit, klauzula valutore EUR (vjetore ne denare)

Për kontratë deri në 48 muaj

•2,70 % norma fikse e  interesit 

•1,35 % norma fikse e  interesit, klauzula valutore EUR (vjetore ne denare)

Për kontratë deri në 60 muaj

•2,90 % norma fikse e  interesit 

•1,50 % norma fikse e  interesit, klauzula valutore EUR (vjetore ne denare)

•Llogaritja është në bazë të metodës  më të përshtatshme (konforme)

Fshehtësi

•  Tëdhënt  e depozitit janë e fshehtë bankare në kursimoren FULM

Siguria

• Kursimorja  siguron depozitat në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin sigurimin e depozitave

Specifikimi

•  Investitori  duhet të jetë anëtarë I plotë në FULM ose shfrytëzues I shërbimit

Përparësitë

• Norma atraktive të interesit
• Vend I sigurt për kursim

•Mundësi për përheqjen mujore të interesit

•Mundësi për shfrytëzimin e depozitit si sigures për kredin

Vazhdon prej 29.06.2022     

kalkulatriçe

kontakt

Informacion mbi kursimin

Lista e depozitave

Тип на депозит ДЕПОЗИТ ПО ВИДУВАЊЕ
Валута • МКД

• Минимален влог: 100,00 МКД

Период на орочување • По видување (а виста)
Склучување на договор /
Каматна стапка · 0,1% променлива каматна стапка

· Пресметката е по конформна метода

Тајност • Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Безбедно место за штедење
• Флексибилност за депонирање и повлекување на средствата

 

Согласно Одл. од 29/06/2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити