Depoziti Jubilar

Lloj i depozitit DEPOZITI JUBILAR
Monedha • DMQ

Depozitë minimale: 2000,00 DMQ

Koha e depozitimit •24 muaj

•36 muaj

•48 muaj

•60 muaj

Arritja  e  kontratës   Në të gjitha filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM
Norma e interesit •2,20% norma fikse e  interesit (për kontratë deri në 24 muaj) 

•2,40% norma fikse e  interesit (për kontratë deri në 36 muaj)

•2,60% norma fikse e  interesit (për kontratë deri në 48 muaj)

•2,80% norma fikse e  interesit (për kontratë deri në 60 muaj)

•Llogaritja është në bazë të metodës  më të përshtatshme (konforme)

Fshehtësi •  Tëdhënt  e depozitit janë e fshehtë bankare në kursimoren FULM
Siguria • Kursimorja  siguron depozitat në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin sigurimin e depozitave
Specifikimi •  Investitori  duhet të jetë anëtarë I plotë në FULM ose shfrytëzues I shërbimit
Përparësitë • Norma atraktive të interesit
• Vend I sigurt për kursim•Mundësi për përheqjen mujore të interesit•Mundësi për shfrytëzimin e depozitit si sigures për kredin

30.10.2020

kalkulatriçe

kontakt

Informacion mbi kursimin

Lista e depozitave

Тип на депозит ДЕПОЗИТ ПО ВИДУВАЊЕ
Валута • МКД

• Минимален влог: 100,00 МКД

Период на орочување • По видување (а виста)
Склучување на договор /
Каматна стапка · 0,1% променлива каматна стапка

· Пресметката е по конформна метода

Тајност • Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Безбедно место за штедење
• Флексибилност за депонирање и повлекување на средствата

 

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити