Depozit për 60 muaj

Lloj i depozitit Depozit për 60 muaj
Valuta • МКD

• Te hyrat minimale: 2.000,00 МКD

Koha e kufizuar • 60 muaj
Arritja e marëveshjes • Ne te gjithe filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM
Shkalla e interesit ·         3,35 % e ndryshueshme shkalla e interesit (vitore në denarë) me një normë interesi referimi prej 2.25 %

·         1,85 % Shkalla e interesit klauzula valutore еur (vjetore ne denare) me një normë interesi referimi prej 2.25 %

·         Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Msheftësia • Të dhënat për depozitat e kufizuara janë pjesë e fshehtësis së Kursimores FULM
Sigurimi • Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës
Specifikimet • Depozituesi patjetër të jetë anëtar gjysëm I bërë I kursimores
Përparësi • Shkalla e intersit atraktive
• Vend I siguruar për kursim
• Mundësi shuma e intersit të tërhiqet cdo muaj 
• Mundësi depoziti të shfytëzohet si sigurim I kredisë

  

kalkulatriçe

Kontakt

Informacioni i kursimeve

Lista e depozitave

Тип на депозит ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ НА 60 МЕСЕЦИ
Валута • МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

Период на орочување • 60 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка ·         4,1 % променлива каматна стапка

·         2,6 % променлива каматна стапка, со девизна клаузула

·         Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

 

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити