Депозит на 24 месеци

Тип на депозит ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ НА 24 МЕСЕЦИ
Валута

• МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

 
Период на орочување • 24 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка
  • 2.20 % годишна променлива каматна стапка, при референтна каматна стапка од 2% 
  • 1.10 % годишна променлива каматна стапка, при референтна каматна стапка од 2% со валутна клаузула.  

·         Пресметката е по дневна конформна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

Согласно Одлука од 28.09.2022                   

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити

Тип на депозит ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ НА 24 МЕСЕЦИ
Валута • МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

 
Период на орочување • 24 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка ·         3,4 % променлива каматна стапка

·         2,2 % променлива каматна стапка, со девизна клаузула

·         Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит
Согласно Одл. од  29.06.2017
 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити